Písečný přesyp

Písečný přesyp v Pístech
Písečný přesyp v Pístech

Základní údaje
Při sv. okraji menšího lesního komplexu, těsně u jihozápadního okraje obce Písty. K. ú. Písty. Výměra: 3,698 ha, nadmořská. v.: 180-190 m. Zřízeno: výnos MŠVU čj. 100.175/51-N/5 ze 7. 7. 1951.

Důvod vyhlášení
Významný z geomorfologického hlediska. V době vyhlášení byl modelovým písečným přesypem ve středních Čechách, včetně bohatých pískomilných společenstev. Dnes je však již značně ochuzen a hrozí jeho pozvolný zánik.

Geologie, geomorfologie, pedologie
Mírné návrší táhnoucí se směrem V-Z. Jeho výška je 8-10 m. V podloží je pleistocenní štěrkopísková terasa. Půdní povrch nezarostlé plochy tvoří pouze pleistocenní váté písky. V místech s vegetací se vytvářejí surové půdy (protorankery až rankery). Lesní porost má půdy typu podzolů.

Botanika
Většinu plochy pokrývají lesní kultury. Ty jsou z hlediska ochrany přírody bezcenné a je žádoucí jejich přeměna. Pouze na části území jsou plochy volného písku. Nejhojnějším druhem je paličkovec šedavý, dále zde roste kolenec jarní a kostřava ovčí. Na lesním okraji dochází v důsledku zastínění k zazemňování a nežádoucímu náletu mezofilních rostlin.

Zoologie
Z obratlovců nebyly zjištěny žádné významné druhy vázané na chráněné území. Přes přesyp přecházejí nebo přeletují běžné druhy lesních savců a ptáků. Typická je fauna bezobratlých, i když dnes již chudší než v minulosti. Na ploše volného písku se hojně vyskytují svižníci, podél cest jsou častí mravkolvi. Fytofágní druhy pískomilného hmyzu však již téměř chybí.

Mapa Písty
Mapa Písty

Lesnictví
Les na přesypu vznikl výsadbou. Roste zde 16 taxonů dřevin, řada z nich je nepůvodních. Nejnápadnější jsou porosty borovice banksovky a trnovníku akátu. Převládá březový porost s příměsí borovice.

Hospodářské využívání
Bez využití. Přirozenou sukcesí k lesu dochází ke změnám mikroklimatických poměrů a ke stabilizaci přesypu. Přesyp poškozují též místní obyvatelé a rekreanti. Je nutné pravidelné odstraňování náletu dřevin na plochy volného písku, převod alochtonních lesních porostů na les přirozené druhové skladby a prořeďování lesa na kontaktu s plochami volného písku, a tím postupné zvětšování plochy bezlesí.