Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “GDPR”.

Správce osobních údajů

Obec Písty, Písty čp. 33, 289 13 pošta Zvěřínek, okres Nymburk

Správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.

1.   Definice pojmů

Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, tj. např.:

 • občan
 • obyvatel
 • zastupitel
 • zaměstnanec obce
 • uchazeč o zaměstnání
 • externí pracovník
 • zástupce dodavatele

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).

Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.

2.   Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v  souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), z veřejně dostupných rejstříků, např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

3.   Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

4.   Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním  údajům a k následujícím informacím:

 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • účel zpracování jeho osobních údajů,
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo:

 • požadovat, aby obec jeho osobní údaje:

– opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,

– vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,

– omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,

 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u starosty obce,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

5.   Dozorový orgán

Máte právo podat stížnost, v případě neoprávněného zpracovávání Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů: www.uoou.cz.

6.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Písty, okres Nymburk, je Ing. Bc. Jiří Kubela, tel. +420 725 980 725, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz.